ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

 

       Організація освітнього процесу в Університеті базується на Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», стандартах освітньої діяльності, стандартах вищої освіти та інших актах законодавства України з питань вищої освіти. Так, у навчальному процесі за напрямом підготовки 081 Право, зміст навчання визначається освітньо-професійною програмою, структурно-логічною схемою підготовки, навчальними планами, робочими навчальними планами, індивідуальним навчальним планом здобувача вищої освіти, програмами навчальних дисциплін, нормативними документами органів державного управління у галузі вищої освіти та Університету. Під час навчання забезпечується безперервний взаємозв’язок професійних, фундаментальних та спеціальних дисциплін, що охоплює всі необхідні елементи підготовки висококваліфікованих фахівців.
        Практична підготовка студентів має на меті закріплення студентами теоретичних знань та набуття практичних навичок, необхідних для вирішення соціально-професійних задач. Види практичної підготовки та її обсяг, конкретні цілі і завдання визначаються Стандартом вищої освіти ДНУ, які мають виконати студенти під час проходження різних видів практик, зокрема навчальної (2-й курс), виробничої (4-й курс) та практики стажування студентів, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Бази практики утворюються в органах державної влади і місцевого самоврядування, судових та правоохоронних органах, юридичних службах державних і приватних підприємств.
      Студенти-магістри проходять практику на кафедрах факультету, готуючись до майбутньої науково-педагогічної діяльності. За наслідками практики переважна більшість студентів-практикантів отримують від роботодавців запрошення на подальше працевлаштування.
         Основними формами та етапами навчального процесу є аудиторні заняття (лекції, семінари), консультації, індивідуальні завдання, самостійна робота, підсумковий контроль.
      На кафедрах факультету створена електронна бібліотека, постійно оновлюються методичні рекомендації та вказівки, навчальні посібники. Всі студенти мають можливість у повному обсязі користуватися фондами бібліотеки університету.
       На юридичному факультеті використовується електронна система документообігу на основі хмарних технологій від корпорації Microsoft - Office 365. Застосування Office 365 дозволяє організувати двосторонній дистанційний зв’язок між викладачами та студентами. Студенти отримують доступ до навчальних матеріалів і можуть надсилати викладачам виконані роботи на перевірку.
         Для якісної підготовки здобувачів вищої освіти створено Цифровий репозиторій Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Репозиторій містить електронні версії книг, монографій, навчальних посібників, збірників статей, методичних вказівок, конспектів лекцій, презентацій, розроблених викладачами та науковими співробітниками університету.
Випускники університету отримують відповідну кваліфікацію: «бакалавр з права», «магістр з права».
          На юридичному факультеті у 2015 році відкрито аспірантуру за спеціальностями 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право та 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. З 2016 року проводиться підготовка докторів філософії  з спеціальності 081 - Право за третім (науково-освітнім) рівнем.